Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Плясов Сергiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65049, мiсто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16/8, офiс 9,
4. Код за ЄДРПОУ
20013200
5. Міжміський код та телефон, факс
048-786-91-21 048-786-91-22
6. Електронна поштова адреса
Ukraine@konecranes.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.konecranes.com.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.04.2017 87000 166183 52.35
Зміст інформації:
5 квiтня 2017 р. Загальними зборами акiонерiв було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: значнi правочини продажу, купiвлi, обслуговування кранiв, кранових компонентiв та iншого пiдiймально-транспортного обладнання, а також банкiвськi правочини (кредитнi, депозитнi, надання банкiвської гарантiї, розрахунковi) граничною сукупною вартiстю 3 мiльйони євро без урахування ПДВ.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 103 248.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 103 248.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -103 248.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - немає.